Duikverbod bij de tetjes, 2 aug t/m 7 sep

Rijkswaterstaat Zeeland voert in de periode van 2 augustus 2008 tot en met 7 september 2008 in de Oosterschelde onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit in het vaarwater Witte Tonnen Vlije en in het Brabantsche Vaarwater. Deze onderhoudsbaggerwerkzaamheden zijn noodzakelijk aangezien er ter plaatse diverse verondiepingen zijn ontstaan die een belemmering vormen voor de reguliere scheepvaart.De bij deze onderhoudsbaggerwerkzaamheden vrijkomende baggerspecie wordt voor een deel gebruikt om de in de Oosterschelde gelegen Galgeplaat op te hogen terwijl een ander deel wordt gestort in de diepe geul ten noordoosten van Kattendijke. Deze geul maakt deel uit van de vaarweg bestemd voor de doorgaande scheepvaart zodat het op basis van het Binnenvaartpolitiereglement verboden is daar de onderwatersport te beoefenen. Aangezien het storten van de baggerspecie ook effecten (o.a. beroering en vertroebeling van het water) kan hebben buiten het reeds verboden gebied, is het voor de veiligheid van de onderwatersporters noodzakelijk een aanvullend gebied als verboden gebied aan te wijzen voor het beoefenen van de onderwatersport.

Hoewel het uitvoeren van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden een vrij omvangrijke klus is, is door Rijkswaterstaat Zeeland in overleg met de aannemer afgesproken de uitvoeringsperiode (en daarmede de overlast voor de sportduikers) zo kort als mogelijk te houden. Daarnaast dient het uitvoeren van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden gereed te zijn voor de aanvang van het stormseizoen.
Deze randvoorwaarden hebben erin geresulteerd dat voor de periode van 2 augustus 2008 (24.00 uur) tot en met 7 september 2008 (24.00 uur) een duikverbod van kracht zal zijn voor het gebied ten noordoosten van Kattendijke. Zowel het reeds verboden duikgebied als het aan te wijzen verboden duikgebied zijn op een kaart aangegeven.

Het gebied dat aangewezen is als tijdelijk verboden duikgebied wordt op het water gemarkeerd met gele tonnen en aansluitend worden op de dijk gele borden geplaatst. Op deze gele borden is door middel van een kaart het verboden duikgebied aangegeven en staat bovendien een toelichting op het duikverbod alsmede een informatienummer. Deze gele borden worden ook bij de parkeerplaatsen geplaatst.

Gedurende de periode dat het duikverbod van kracht is, gaat het Korps landelijke politiediensten (KLPD) zowel vanaf het water als vanaf de dijk extra surveilleren. Sportduikers die het verbod negeren krijgen zonder pardon een proces-verbaal.

Nadere informatie omtrent het aanwijzen van het verboden duikgebied kan worden verkregen bij de heer Mr. G.M. van Woudenberg, te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer 0118-622293. “

Geef een reactie